Verkoop op lijfrente
FR - NL

Inschrijving - Stap 1/2

De onderschrijver is een rechtspersoon
Klik hier

De onderschrijver is een natuurlijke persoon (behalve magistraat)
Klik hier

De intekenaar is een magistraat
of behoort tot een openbare administratie
Klik hier

Abonnementsvoorwaarden voor het online gebruik
van de software "Waardering van de renten (verkoop op lijfrente)"
via de website www.christian-jaumain.be

 

INHOUDSTAFEL

1. Voorwerp
2. Prijs
2.1. Formule "All-in"
2.2. Gebruik van de user name en het paswoord door verschillende personen
3. Facturatie, aanvang en hernieuwing van de Overeenkomst
3.1. Intekening en initiële facturatie
3.2. Aanvang
3.4. Jaarlijkse hernieuwing
3.5. Terugbetaling van gefactureerde bedragen
4. Beschikbaarheid van de dienst
5. Beperkende bepalingen inzake het gebruik
6. Aansprakelijkheid van de onderschrijver
7. Eenzijdige opschorting van de Overeenkomst door MATHEMAP
8. Beperking van de aansprakelijkheid van MATHEMAP als informatieleverancier
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Bijlage: intekening aan het abonnement voor het online gebruik van de software "Waardering van de renten (verkoop op lijfrente)" via de website www.christian-jaumain.be

In toepassing van artikel 47, § 4 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, beschikt deze niet over het recht om af te zien van de aankoop van berekeningsverzoeken die hij online heeft ingediend.

1. Voorwerp

Deze abonnementsvoorwaarden en de als bijlage opgenomen bestelbon vormen samen de "Overeenkomst van abonnement voor het online gebruik van de software "Waardering van de renten (verkoop op lijfrente)" (afgekort: "Kapitalisatietafel") via de website http://www.christian-jaumain.be, gesloten tussen de onderschrijver en "MATHEMAP, société anonyme, rue des Fiefs 4, 1380 Lasne" (afgekort: MATHEMAP).

De levering, de installatie, de eventuele upgrade en de instelling van de parameters van de software (zoals operating system, Internet browser, etc.) en hardware (pc, modem, printer, etc.) nodig om van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken, alsook het abonnement en de aansluitingskosten op een Internet Provider, vallen buiten deze Overeenkomst en zijn bijgevolg volledig ten laste van de onderschrijver.

MATHEMAP verbindt zich niet tot het verlenen van enige vorm van technische bijstand of dienst na verkoop omtrent het voorwerp van deze Overeenkomst.

Alle verbintenissen die in hoofde van MATHEMAP in het kader van deze Overeenkomst bestaan, zijn middelenverbintenissen en geen resultaatverbintenissen.

2. Prijs

2.1.Formule "All-in"

De hieronder vermelde bedragen zijn exclusief 21 % btw, en zijn te verhogen met eventuele bankkosten die uitsluitend ten laste zijn van de onderschrijver. Evenwel is de prijs verminderd tot nul voor de magistraten.

De betaling van het forfaitair bedrag van 300 EUR geeft de onderschrijver recht op één user name en één paswoord waarmee hij gedurende één jaar, te rekenen vanaf de aanvang van de Overeenkomst, een vrije en onbeperkte toegang krijgt tot de online beschikbaar software "Kapitalisatietafels".

Om misbruiken te voorkomen verbindt de onderschrijver zich ertoe:

  • zijn user name en zijn paswoord noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan derden mee te delen
  • zijn paswoord te wijzigen als één van zijn werknemers of partners, die ervan op de hoogte is, zijn onderneming of groepering mocht verlaten (zie punt 2.2).

2.2. Gebruik van de user name en het paswoord door verschillende personen

Verschillende personen van dezelfde onderneming of groepering die rechtspersoonlijkheid bezit kunnen de toepassing met dezelfde user name en hetzelfde paswoord gebruiken, zelfs tegelijkertijd. De onderschrijver dient dus de eventuele verspreiding binnen zijn onderneming of groepering van zijn user name en paswoord zo te organiseren dat hij de gevraagde berekeningen daadwerkelijk kan opvolgen en de facturatie ervan kan controleren.

3. Facturatie, aanvang en hernieuwing van de Overeenkomst

3.1. Intekening en initiële facturatie

De onderschrijver onderschrijft deze Overeenkomst door de als bijlage gevoegde bestelbon online in te vullen.

Binnen de 5 werkdagen van de ontvangst van de bestelbon stuurt MATHEMAP een factuur voor het verschuldigd jaarlijks vast bedrag. De betaling van deze factuur moet gebeuren door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van MATHEMAP binnen dertig dagen volgend op de datum van de factuur. Het nummer van deze bankrekening zal op de rekening vermeld worden.

3.2. Aanvang

Binnen de 5 werkdagen van de ontvangst van de betaling van dat bedrag deelt MATHEMAP per e-mail een user name en een voorlopig paswoord mee aan de onderschrijver. Met dit voorlopig paswoord dient de onderschrijver onmiddellijk in te loggen om een nieuw paswoord te registreren dat hij zelf bepaalt. De Overeenkomst vangt aan vanaf de verzending door MATHEMAP van deze user name.

3.3. Jaarlijkse hernieuwing

Deze Overeenkomst geldt voor de duur van één jaar en kan enkel worden verlengd als de onderschrijver dit uitdrukkelijk vraagt. De hernieuwing van deze Overeenkomst kan niet stilzwijgend gebeuren. Twee maand vóór de einddatum van de Overeenkomst zal MATHEMAP de onderschrijver per e-mail voorstellen de Overeenkomst te hernieuwen voor een nieuwe periode van één jaar.

Om de Overeenkomst te hernieuwen volstaat het de bestelbon online in te vullen, waarvan de link in de e-mail voorkomt. Binnen de 5 werkdagen van de ontvangst van de aanvraag tot hernieuwing van de Overeenkomst, stuurt MATHEMAP de onderschrijver de factuur voor het verschuldigd jaarlijks vast bedrag, hetgeen binnen dertig dagen volgend op de factuurdatum moet worden betaald. De bepalingen onder punt 3.1 gelden naar analogie. Ingeval de betaling van de factuur door MATHEMAP zou worden ontvangen vóór de einddatum van de lopende Overeenkomst, begint de nieuwe periode van één jaar pas te lopen vanaf deze einddatum.

Als MATHEMAP op de einddatum van de lopende Overeenkomst:

  • geen aanvraag tot hernieuwing van de Overeenkomst, en
  • geen betaling van de factuur voor de hernieuwing van deze Overeenkomst

heeft ontvangen, zal ze op die einddatum de user name en paswoord van de onderschrijver desactiveren.

MATHEMAP zal die user name en paswoord opnieuw activeren binnen de 5 werkdagen van de ontvangst van de betaling van het jaarlijks vast bedrag dat verschuldigd is voor de hernieuwing van de Overeenkomst. In dat geval begint de nieuwe Overeenkomst te lopen voor een nieuwe periode van één jaar vanaf de datum waarop MATHEMAP de onderschrijver een e-mail verstuurt om hem van de reactivering van zijn user name en paswoord te informeren.

3.4. Terugbetaling van gefactureerde bedragen

Gefactureerde en reeds door MATHEMAP ontvangen bedragen worden niet terugbetaald.

4. Beschikbaarheid van de dienst

De toegang tot de website www.christian-jaumain.be wordt in principe voortdurend gewaarborgd. MATHEMAP kan niet als verantwoordelijke gehouden worden voor een voorbijgaande niet-beschikbaarheid die te wijten zou zijn aan voorschriften van onderhoud of updating, of nog aan verbindingsproblemen met Internet.

5. Beperkende bepalingen inzake het gebruik

De door de website www.christian-jaumain.be geleverde informatie mag enkel voor eigen gebruik van de onderschrijver naar een vaste schijf, een cd-r, een cd-rw, een dvd, een diskette, een magneetband of -cassette of een andere gelijkaardige informatiedrager worden overschreven.

De onderschrijver mag het gebruik van zijn toegang tot de software "Kapitalisatietafels" onder geen beding aan derden afstaan, noch kosteloos, noch tegen betaling, noch tijdelijk, noch definitief. De onderschrijver dient verder alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te verhinderen dat een derde met zijn user name en paswoord tot de software "Kapitalisatietafels" toegang zou hebben.

Bij niet-naleving van deze bepalingen behoudt MATHEMAP zich het recht voor, onverminderd de toepassing van andere rechtsmiddelen, de Overeenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, zoals verder bepaald onder het punt 7.

6. Aansprakelijkheid van de onderschrijver

De onderschrijver is verantwoordelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door onrechtmatig gebruik of door misbruik van zijn user name, van het tijdelijk paswoord dat hij van MATHEMAP toegestuurd krijgt of van het definitief paswoord dat hij zelf heeft gekozen. De onderschrijver dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijk onrechtmatig gebruik of misbruik te voorkomen. Als de onderschrijver het verlies, de diefstal of de verduistering van zijn paswoord zou vaststellen of vermoeden, dient hij zijn paswoord onmiddellijk te wijzigen of MATHEMAP te vragen hem een nieuw tijdelijk paswoord toe te kennen en dit bij ontvangst onmiddellijk te wijzigen. Hetzelfde geldt wanneer één van de werknemers of partner van de onderschrijver, die van zijn user name en paswoord op de hoogte is, zijn onderneming of groepering verlaat. MATHEMAP behoudt zich het recht voor de user name en het paswoord van de onderschrijver te allen tijde te wijzigen. De onderschrijver wordt daar dan onmiddellijk per e-mail van verwittigd.

De onderschrijver is exclusief aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de resultaten van de berekeningen geleverd door de software "Kapitalisatietafels".

7. Eenzijdige opschorting van de Overeenkomst door MATHEMAP

MATHEMAP behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst eenzijdig op te schorten, onverminderd de toepassing van andere rechtsmiddelen, wanneer de onderschrijver bewust één of meer derden de kans biedt, gratis of tegen betaling, berekeningsverzoeken online in te dienen met de user name die MATHEMAP hem toegekend heeft, of andere, in het punt 6 bedoelde, verboden verrichtingen uitvoert.

In voorkomend geval brengt MATHEMAP de betrokken onderschrijver, per e-mail, op de hoogte dat ze voornemens is van voormeld recht gebruik te maken. Het niet ontvangen door de betrokken onderschrijver van dit e-mailbericht vormt geen beletsel voor de uitoefening door MATHEMAP van het recht van eenzijdige opschorting. De betrokken onderschrijver kan geen enkele schadevergoeding vorderen wegens de uitoefening door MATHEMAP van voormeld recht.

8. Beperking van de aansprakelijkheid van MATHEMAP als informatieleverancier

MATHEMAP handelt in het kader van deze Overeenkomst enkel als informatieleverancier.

Teneinde aan elke onderschrijver een optimale toegang tot de software "Kapitalisatietafels" aan te bieden, heeft MATHEMAP een informatica-infrastructuur uitgewerkt die tegemoetkomt aan de gebruikelijke behoeften van de onderschrijvers. MATHEMAP kan evenwel onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele traagheid waarmee de antwoorden zouden worden geleverd, of ingeval het technisch onmogelijk zou blijken om de website www.christian-jaumain.be te bereiken of berekeningsverzoeken in te dienen, wanneer dit het gevolg is van:

  • onvoldoende prestaties van de informatica-infrastructuur van de onderschrijver (pc, modem, netwerk, aansluiting, lijn, etc.)
  • de verzadiging van het internet of van de gateway van de Internet provider van de onderschrijver
  • de verzadiging van de website www.christian-jaumain.be ingevolge door een onderschrijver of door een derde persoon uitgevoerde verrichtingen die de werking aanzienlijk kunnen hinderen of volledig verlammen. MATHEMAP behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande verwittiging de firewall te sluiten die haar informatica-infrastructuur van de buitenwereld scheidt wanneer ze vermoedt dat zo'n verrichting aan de gang is of voorbereid wordt
  • de onderbreking van de dienstlevering ingevolge het onderhoud of de wijziging van haar programma's, de herstelling of vervanging van haar hardware, de back-up of herstel van gegevens en het heropstarten van programma's in geval van computerpanne, en ingevolge de updating van de website www.christian-jaumain.be
  • en elke andere mogelijke oorzaak die niet rechtstreeks aan MATHEMAP te wijten is.

MATHEMAP behoudt zich het recht voor te allen tijde de structuur van en de link tot de website www.christian-jaumain.be te wijzigen, alsook de presentatie of het formaat van de berekeningspagina's.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De uitvoering van deze Overeenkomst wordt geacht in België plaats te vinden. Ze wordt uitsluitend door het Belgisch recht geregeld. Enkel de rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement van Brussel zijn bevoegd om geschillen omtrent het afsluiten, de uitvoering of de interpretatie van deze Overeenkomst te beslechten.