Kapitalisatie van schadevergoedingen
FR - NL

Inschrijving - Etape 1/2

De onderschrijver is een rechtspersoon
Klik hier

De onderschrijver is een natuurlijke persoon (behalve magistraat)
Klik hier

De onderschrijver is een magistraat
Klik hier

Abonnementsvoorwaarden voor het online gebruik van de software "Kapitalisatie van schadevergoedingen" via de website www.christian-jaumain.be

 

INHOUDSTAFEL

 1. Voorwerp
 2. Prijs, facturatie en verlenging
 3. Gebruik van de login en het paswoord door verschillende personen
 4. Beschikbaarheid van de dienst
 5. Beperkende bepalingen inzake het gebruik
 6. Aansprakelijkheid van de onderschrijver
 7. Eenzijdige opschorting van de Overeenkomst door MATHEMAP
 8. Beperking van de aansprakelijkheid van MATHEMAP als informatieleverancier
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Krachtens het artikel VI.73 van het Wetboek van Economisch Recht kan de onderschrijver de aankoop van berekeningsaanvragen niet herroepen, eenmaal deze online werden ingediend volgens de hierna beschreven procedure, zelfs als hij beschikt over de hoedanigheid van consument in de zin van deze wet.

1. Voorwerp

Deze abonnementsvoorwaarden en de als bijlage opgenomen bestelbon vormen samen de "Overeenkomst van abonnement voor het online gebruik van de software "Kapitalisatie van schadevergoedingen" (afgekort: "Kapitalisatie") via de website http://www.christian-jaumain.be, gesloten tussen de onderschrijver en "MATHEMAP, société anonyme, rue des Fiefs 4, 1380 Lasne" (afgekort: MATHEMAP).

De levering, de installatie, de eventuele upgrade en de instelling van de parameters van de software (zoals operating system, Internet browser, etc.) en hardware (pc, modem, printer, etc.) nodig om van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken, alsook het abonnement en de aansluitingskosten op een Internet Provider, vallen buiten deze Overeenkomst en zijn bijgevolg volledig ten laste van de onderschrijver.

MATHEMAP verbindt zich niet tot het verlenen van enige vorm van technische bijstand of dienst na verkoop omtrent het voorwerp van deze Overeenkomst.

Alle verbintenissen die in hoofde van MATHEMAP in het kader van deze Overeenkomst bestaan, zijn middelenverbintenissen en geen resultaatverbintenissen.

2. Prijs, facturatie en verlenging                                   

Na het inschrijvingsformulier te hebben vervolledigd en verstuurd, zal de onderschrijver een email ontvangen met een login en een wachtwoord die hem toegang verlenen tot de software, alsook een factuur voor een bedrag van 300 euro. Evenwel, wordt de prijs verminderd tot nul voor de magistraten, met behoud van de andere bepalingen die van toepassing blijven voor deze onderschrijvers.

1°Indien deze factuur niet vereffend wordt binnen de 5 werkdagen na datum van versturing, zal de toegang tot de software worden afgesloten, onverminderd de opeisbaarheid van de factuur. 

2° De storting van het bedrag van 300 euro geeft recht op een voorschot van 300 berekeningsaanvragen die kunnen ingediend worden door te klikken op de knop “Berekening”. Elke berekeningsaanvraag die op die manier wordt ingediend, zal altijd worden aangerekend, zelfs indien de berekeningsaanvraag niet tot een resultaat zou leiden (bijvoorbeeld omdat de gegevens afwijkend zijn of onverenigbaar zijn met de software).

3° Indien dit voorschot niet is opgebruikt 1 jaar na de laatst uitgegeven factuur, zal het voorschot van rechtswege op die datum worden geannuleerd en zal de onderschrijver meteen een on line bericht ontvangen en een email met een link om hem uit te nodigen tot verlenging. Indien hij akkoord gaat, zal de toegang tot de software onmiddellijk worden hersteld en hij zal per kerende een verlengingsfactuur van 300 euro voor een nieuw voorschot van 300 berekeningsaanvragen ontvangen, te gebruiken aan dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

4° Indien het voorschot is opgebruikt binnen het jaar te rekenen vanaf de laatst uitgegeven factuur, zal de onderschrijver meteen een on line bericht ontvangen en een email met een link om hem uit te nodigen tot verlenging. Indien hij akkoord gaat, zal de toegang tot de software onmiddellijk worden hersteld en hij zal per kerende een verlengingsfactuur van 300 euro voor een nieuw voorschot van 300 berekeningsaanvragen ontvangen, te gebruiken aan dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven. Bij elke uitnodiging tot verlenging zal een gedetailleerde opgaaf van de berekeningsaanvragen die werden ingediend sedert de laatste factuur: datum, exacte tijd, bladzijde van de software.

5° Indien een verlengingsfactuur niet vereffend wordt binnen de 5 werkdagen na datum van versturing zal de software worden afgesloten.

6° De hierboven bepaalde bedragen in euro gelden als 21% BTW niet inbegrepen, en worden verhoogd door eventuele bancaire transactiekosten die ten laste komen van de onderschrijver. Deze bedragen gelden op 1 oktober 2020. Vanaf 1 januari 2022 worden zij geïndexeerd op 1 januari van elk jaar volgens de index van de consumptieprijzen (gezondheidsindex) gepubliceerd door de Nationale Bank van België.

7° De gefactureerde bedragen die reeds door MATHEMAP werden ontvangen, kunnen niet meer worden teruggestort.

8° In geval van betwisting, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de databank met de historiek van de berekeningsaanvragen van de website van MATHEMAP voldoende bewijs levert van de aanvraag van de betwiste berekening. Krachtens het artikel VI.73 van het Wetboek van Economisch Recht kan de onderschrijver de aankoop van berekeningsaanvragen herroepen, eenmaal deze on line werden ingediend volgens de hierna beschreven procedure, zelfs als hij beschikt over de hoedanigheid van consument in de zin van deze wet.

9° MATHEMAP behoudt zich het recht voor om de huidige abonnementsvoorwaarden voor de toekomst en op elk ogenblik te wijzigen, en, meer in het bijzonder de prijs, de wijze van facturatie en de procedure van verlenging die hierboven beschreven zijn.

3. Gebruik van de login en het paswoord door verschillende personen

Verschillende personen van dezelfde onderneming of groepering die rechtspersoonlijkheid bezit kunnen de toepassing met dezelfde login en hetzelfde paswoord gebruiken, zelfs tegelijkertijd. De onderschrijver dient dus de eventuele verspreiding binnen zijn onderneming of groepering van zijn login en paswoord zo te organiseren dat hij de gevraagde berekeningen daadwerkelijk kan opvolgen en de facturatie ervan kan controleren.

Om misbruiken te voorkomen verbindt de onderschrijver zich ertoe:

 • zijn login en zijn paswoord noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan derden mee te delen
 • zijn paswoord te wijzigen als één van zijn werknemers of partners, die ervan op de hoogte is, zijn onderneming of groepering mocht verlaten.

4. Beschikbaarheid van de dienst

De toegang tot de website www.christian-jaumain.be wordt in principe voortdurend gewaarborgd. MATHEMAP kan niet als verantwoordelijke gehouden worden voor een voorbijgaande niet-beschikbaarheid die te wijten zou zijn aan voorschriften van onderhoud of updating, of nog aan verbindingsproblemen met Internet.

5. Beperkende bepalingen inzake het gebruik

De door de website www.christian-jaumain.be geleverde informatie mag enkel voor eigen gebruik van de onderschrijver naar een vaste schijf, een cd-r, een cd-rw, een dvd, een diskette, een magneetband of -cassette of een andere gelijkaardige informatiedrager worden overschreven.

De onderschrijver mag het gebruik van zijn toegang tot de software "Kapitalisatie" onder geen beding aan derden afstaan, noch kosteloos, noch tegen betaling, noch tijdelijk, noch definitief. De onderschrijver dient verder alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te verhinderen dat een derde met zijn login en paswoord tot de software "Kapitalisatie" toegang zou hebben.

Bij niet-naleving van deze bepalingen behoudt MATHEMAP zich het recht voor, onverminderd de toepassing van andere rechtsmiddelen, de Overeenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, zoals verder bepaald onder het punt 7.

6. Aansprakelijkheid van de onderschrijver

De onderschrijver is verantwoordelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door onrechtmatig gebruik of door misbruik van zijn login, van het tijdelijk paswoord dat hij van MATHEMAP toegestuurd krijgt of van het definitief paswoord dat hij zelf heeft gekozen. De onderschrijver dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijk onrechtmatig gebruik of misbruik te voorkomen. Als de onderschrijver het verlies, de diefstal of de verduistering van zijn paswoord zou vaststellen of vermoeden, dient hij zijn paswoord onmiddellijk te wijzigen of MATHEMAP te vragen hem een nieuw tijdelijk paswoord toe te kennen en dit bij ontvangst onmiddellijk te wijzigen. Hetzelfde geldt wanneer één van de werknemers of partner van de onderschrijver, die van deze login en dit paswoord op de hoogte is, zijn onderneming of groepering verlaat. MATHEMAP behoudt zich het recht voor de login en het paswoord van de onderschrijver te allen tijde te wijzigen. De onderschrijver wordt daar dan onmiddellijk per e-mail van verwittigd.

De onderschrijver is exclusief aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de resultaten van de berekeningen geleverd door de software "Kapitalisatie".

7. Eenzijdige opschorting van de Overeenkomst door MATHEMAP

MATHEMAP behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst eenzijdig op te schorten, onverminderd de toepassing van andere rechtsmiddelen, wanneer de onderschrijver bewust één of meer derden de kans biedt, gratis of tegen betaling, berekeningsverzoeken online in te dienen met de login die MATHEMAP hem toegekend heeft, of andere, in het punt 6 bedoelde, verboden verrichtingen uitvoert.

In voorkomend geval brengt MATHEMAP de betrokken onderschrijver, per e-mail, op de hoogte dat ze voornemens is van voormeld recht gebruik te maken. Het niet ontvangen door de betrokken onderschrijver van dit e-mailbericht vormt geen beletsel voor de uitoefening door MATHEMAP van het recht van eenzijdige opschorting. De betrokken onderschrijver kan geen enkele schadevergoeding vorderen wegens de uitoefening door MATHEMAP van voormeld recht.

8. Beperking van de aansprakelijkheid van MATHEMAP als informatieleverancier

MATHEMAP handelt in het kader van deze Overeenkomst enkel als informatieleverancier.

Teneinde aan elke onderschrijver een optimale toegang tot de software "Kapitalisatie" aan te bieden, heeft MATHEMAP een informatica-infrastructuur uitgewerkt die tegemoetkomt aan de gebruikelijke behoeften van de onderschrijvers. MATHEMAP kan evenwel onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele traagheid waarmee de antwoorden zouden worden geleverd, of ingeval het technisch onmogelijk zou blijken om de website www.christian-jaumain.be te bereiken of berekeningsverzoeken in te dienen, wanneer dit het gevolg is van:

 • onvoldoende prestaties van de informatica-infrastructuur van de onderschrijver (pc, modem, netwerk, aansluiting, lijn, etc.)
 • de verzadiging van het internet of van de gateway van de Internet provider van de onderschrijver
 • de verzadiging van de website www.christian-jaumain.be ingevolge door een onderschrijver of door een derde persoon uitgevoerde verrichtingen die de werking aanzienlijk kunnen hinderen of volledig verlammen. MATHEMAP behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande verwittiging de firewall te sluiten die haar informatica-infrastructuur van de buitenwereld scheidt wanneer ze vermoedt dat zo'n verrichting aan de gang is of voorbereid wordt
 • de onderbreking van de dienstlevering ingevolge het onderhoud of de wijziging van haar programma's, de herstelling of vervanging van haar hardware, de back-up of herstel van gegevens en het heropstarten van programma's in geval van computerpanne, en ingevolge de updating van de website www.christian-jaumain.be
 • en elke andere mogelijke oorzaak die niet rechtstreeks aan MATHEMAP te wijten is.
  MATHEMAP behoudt zich het recht voor te allen tijde de structuur van en de link tot de website www.christian-jaumain.be te wijzigen, alsook de presentatie of het formaat van de berekeningspagina's.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De uitvoering van deze Overeenkomst wordt geacht in België plaats te vinden. Ze wordt uitsluitend door het Belgisch recht geregeld. Enkel de rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement van Brussel zijn bevoegd om geschillen omtrent het afsluiten, de uitvoering of de interpretatie van deze Overeenkomst te beslechten.